top of page
Pozadí stránky

Pedagogové

Náš tým

Programem vás bude provázet tým profesionálů, který má dlouholeté zkušenosti v oblasti výuky matematiky, měření a řízení, informatiky a chemie.

doc. Ing. Dušan Kopecký Ph.D_

Garant programu

doc. Ing. Dušan Kopecký, Ph.D.

V roce 2006 vystudoval VŠCHT v Praze v oboru Měření a řízení v chemickém a potravinářském průmyslu, doktorské studium v oboru Měřicí technika zakončil rigorózní prací na téma chemických senzorů pro detekci toxických a hořlavých plynů a par. V roce 2018 habilitoval v oboru Technická kybernetika. V současné době je docentem na Ústavu matematiky, informatiky a kybernetiky VŠCHT Praha, kde se zabývá výzkumem a vývojem v oblasti taktilních senzorů a pasivní ochranou dat před odposloucháváním. Je garantem předmětů z oblasti měření a řízení pro české i zahraniční studenty, doposud vedl závěrečné práce několika desítek studentů a pravidelně přednášel pro studenty potravinářských technologií na ENSAIA, University of Lorraine (Francie). Velice rád vědecky spolupracuje s exotickými univerzitami, kde spojuje lásku k cestování a vědě. Aktuálně se podílí na řešení projektů s University of Tanta (Egypt), Egypt-Japan University of Science and Technology (Egypt) a Yerevan State University (Arménie). Je spoluautorem několika knih z oblasti senzorů a měřicí techniky a 50 prací publikovaných v zahraničních vědeckých časopisech.

<p class="font_8" style="font-size: 18px; letter-spacing: 0.02px; line-height: 1.58">V roce 2007 vystudoval na Univerzitě Pardubice obor Řízení technologických procesů, disertační práci na téma Prediktivní řízení reaktorové pece obhájil tamtéž v&nbsp;roce 2010. Následně začal působit na VŠCHT Praha, jako odborný asistent se zaměřením na metody analýzy dat. V&nbsp;roce 2017 se habilitoval v&nbsp;oboru Řízení strojů a&nbsp;procesů na Fakultě aplikované informatiky UTB ve Zlíně. V současné době působí jako vedoucí Výzkumné skupiny optimalizace a&nbsp;kybernetiky, která se zaměřuje na využití informatiky a&nbsp;kybernetiky v&nbsp;klinické praxi, především ve včasné diagnostice vzácných onemocnění. Je garantem celé řady předmětů zaměřených na řízení procesů či sběr a&nbsp;analýzu dat. Byl školitelem celkem více než dvaceti obhájených bakalářských a&nbsp;diplomových prací a&nbsp;dvou disertačních prací. Spolupracuje s&nbsp;celou řadou domácích i&nbsp;zahraničních pracovišť, především Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha, ČVUT v&nbsp;Praze, Slovenská Technická Univerzita Bratislava či Indian Institute of Technology v&nbsp;Roorkie.</p>

Docent

doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D.

<p class="font_8" style="font-size: 18px; letter-spacing: 0.02px; line-height: 1.58">V roce 2013 vystudoval ČVUT FEL obor Systémy a&nbsp;řízení. V&nbsp;roce 2021 na VŠCHT absolvoval doktorské studium v&nbsp;oboru Technická kybernetika. V&nbsp;současné době pracuje jako odborný asistent na Ústavu matematiky, informatiky a kybernetiky VŠCHT Praha. Zabývá se výzkumem v&nbsp;oblasti zpracování dat a&nbsp;aplikací metod strojového učení. Na VŠCHT vede Laboratoř aplikované umělé inteligence, v&nbsp;jejímž rámci se snaží zapojovat studenty do vědecké činnosti již od počátků jejich studia. Je spoluautorem několika článků v&nbsp;zahraničních vědeckých časopisech a&nbsp;řady příspěvků na mezinárodních vědeckých konferencích.</p>

Odborný asistent

Ing. Jan Vrba, Ph.D.

<p class="font_8" style="font-size: 18px; letter-spacing: 0.02px; line-height: 1.58">Fatima Hassouna je docentkou na Fakultě chemického inženýrství na VŠCHT Praha. V&nbsp;roce 2003 jí bylo uděleno stipendium od francouzského ministerstva národního vzdělávání a&nbsp;výzkumu na podporu jejího doktorského studia v&nbsp;Laboratoire de Photochimie Moléculaire et Macromoléculaire (LPMM). V&nbsp;roce 2006 získala na University of Blaise Pascal (Francie) titul Ph.D. V&nbsp;oboru Fyzikální chemie polymerů. Poté pokračovala v&nbsp;postdoktorandském studiu na École Nationale Supérieure de Chimie de Clermont-Ferrand (Francie) a&nbsp;ve výzkumném a&nbsp;vývojovém centru společnosti Arkema Inc. v&nbsp;King of Prussia (USA), kde pracovala na vývoji nové technologie založené na „supramolekulární modifikaci PMMA“ pomocí radikálové polymerace a&nbsp;reaktivní extruze. Po svém postdoktorandském pobytu byla přijata jako vědecko-výzkumná pracovnice na Center de Recherche Public Henri Tudor (Lucembursko), který byl později transformován na Lucemburský institut vědy a&nbsp;techniky. Pracovala zejména na tématech souvisejících s&nbsp;vývojem vysoce výkonných ekologických a&nbsp;udržitelných funkčních materiálů pro aplikace v&nbsp;automobilovém, obalovém, biomedicínském a&nbsp;elektronickém průmyslu. V&nbsp;roce 2015 nastoupila na Fakultu chemického inženýrství VŠCHT Praha, kde se v&nbsp;roce 2019 habilitovala v&nbsp;oboru Chemické inženýrství. Mezi její výzkumné zájmy patří makromolekulární inženýrství a&nbsp;nanomateriály pro vývoj pokročilých funkčních materiálů pro různé aplikace jako např. zařízení pro skladování energie (superkapacitory, Li-baterie, senzory a&nbsp;stínění elektromagnetických interferencí), farmaceutické aplikace nebo obalový a&nbsp;automobilový průmysl. Byla hlavní řešitelkou FNR-CORE junior, je spoluřešitelkou projektů GAČR a&nbsp;podílela se na mnoha národních a&nbsp;mezinárodních projektech (GAČR, FNR-CORE, TAČR a&nbsp;ESA). Spolupracovala s&nbsp;průmyslovými společnostmi jako Arkema a&nbsp;PolyOne. Je editorkou v&nbsp;časopise Chemical Papers a&nbsp;spoluautorkou více než 50 vědeckých publikací. V&nbsp;mnoha oblastech aktivně spolupracuje se zahraničními i&nbsp;národními institucemi.</p>

Docent

doc. Mgr. Fatima Hassouna, Ph.D.

<p class="font_8" style="font-size: 18px; letter-spacing: 0.02px; line-height: 1.58">Studoval obecnou matematiku a&nbsp;matematické a&nbsp;počítačové modelování na MFF UK v&nbsp;Praze. Svá studia završil v&nbsp;roce 2016 obhajobou disertační práce na téma matematické analýzy rovnic popisujících proudění stlačitelných tekutin. Teorii parciálních diferenciálních rovnic se i&nbsp;nadále aktivně věnuje a&nbsp;publikuje v&nbsp;zahraničních vědeckých časopisech; spolupracuje s&nbsp;Akademií věd ČR či Univerzitou v&nbsp;Záhřebu. Je odborným asistentem na Ústavu matematiky, informatiky a kybernetiky VŠCHT Praha, kde garantuje a&nbsp;přednáší několik základních i&nbsp;výběrově pojatých matematicky orientovaných předmětů. V&nbsp;roce 2018 zvítězil v&nbsp;celoškolní studentské anketě o nejoblíbenějšího pedagoga VŠCHT Praha.</p>

Odborný asistent

Mgr. Šimon Axmann, Ph.D.

<p class="font_8" style="font-size: 18px; letter-spacing: 0.02px; line-height: 1.58">V letech 2001-2010 absolvovala magisterské a&nbsp;doktorské studium na MFF UK v&nbsp;oboru Výpočtová matematika. v&nbsp;letech 2006-2008 studovala také na University of Texas at El Paso, kde působila ve vědecké skupině zabývající se vývojem numerického softwaru pro řešení parciálních diferenciálních rovnic metodou konečných prvků vyšších řádů. Působí na Ústavu matematiky, informatiky a kybernetiky VŠCHT, kde je garantem předmětů Numerické metody a&nbsp;Počítačový algebraický systém Maple v&nbsp;češtině i&nbsp;angličtině. Kromě metody konečných prvků se v&nbsp;poslední době věnuje také analýze biomedicínských dat .</p>

Odborný asistent

RNDr. Lenka Červená, Ph.D.

<p class="font_8" style="font-size: 18px; letter-spacing: 0.02px; line-height: 1.58">V roce 2002 obhájil svoji magisterskou práci na Fakultě chemicko-inženýrské Univerzity v&nbsp;Záhřebu a&nbsp;svůj doktorský titul v&nbsp;oboru Fyzikální chemie obdržel na téže univerzitě v&nbsp;roce 2008. Jeho doktorská práce byla zaměřena na kvantově-chemické výpočty v&nbsp;malých organických molekulách. Mezi lety 2004 až 2010 byl zaměstnancem Rudjer Boskovic Institute v&nbsp;Záhřebu. Od roku 2010 do roku 2012 byl na postdoktorské stáži na Ústavu organické chemie a&nbsp;biochemie AV ČR pod vedením prof. Pavla Jungwirtha a&nbsp;jeho tématem byly molekulárně dynamické simulace v&nbsp;různých biologických systémech. Po ukončení stáže se navrátil zpět na Rudjer Boskovic Institute v&nbsp;Záhřebu, kde si založil vlastní výzkumnou skupinu se zájmem o modelování molekul a&nbsp;různých biologických systémů, od jednoduchých vodných roztoků po biologické membrány a&nbsp;membránové proteiny. V&nbsp;roce 2020 se vrátil do Prahy, kde byl na studijním volnu v&nbsp;Ústavu organické chemie a&nbsp;biochemie AV ČR. V&nbsp;roce 2021 byl přijat na pozici odborného asistenta na Katedře matematiky PřF UK a&nbsp;v&nbsp;současné době vede Skupinu molekulárního modelování a&nbsp;simulací, která se zabývá studiem různých biologicky relevantních procesů (např. dodávky léčiv, funkce membránových proteinů a&nbsp;další) s&nbsp;úzkou vazbou na pokročilou matematickou analýzu simulačních dat. Byl mentorem jednoho doktoranda, vedl několik vědeckých projektů v&nbsp;Chorvatsku, publikoval dvě kapitoly v&nbsp;knihách a&nbsp;přibližně 70 publikací v&nbsp;mezinárodních časopisech, které dosud nasbíraly více než 2000 citací. Spolupracuje s&nbsp;mnoha národními i&nbsp;mezinárodními laboratořemi v&nbsp;Evropě a&nbsp;USA. Jeho koníčky jsou tenis, hudba a&nbsp;letecké simulátory.</p>

Odborný asistent

Mag. Ing. Mario Vazdar, Ph.D.

<p class="font_8" style="font-size: 18px; letter-spacing: 0.02px; line-height: 1.58">V&nbsp;roce 2005 absolvoval magisterský studijní obor Radioelektronika, ČVUT FEL, v&nbsp;roce 2008 dokončil doktorský studijní obor Radioelektronika, ČVUT FEL, a&nbsp;v&nbsp;roce 2021 habilitoval v&nbsp;oboru Radioelektronika, ČVUT FEL. Podílel se na řešení 4 projektů GAČR zaměřených na zpracování biomedicínských obrazových a&nbsp;řečových dat a&nbsp;astronomických obrazových dat. V&nbsp;současné době se v&nbsp;rámci projektu GF21-14216L “Snížení negativních vedlejších efektů hluboké mozkové stimulace na kvalitu řeči u&nbsp;Parkinsonovy nemoci s&nbsp;využitím automatizované akustické analýzy“ věnuje detekci nastavení hluboké mozkové stimulace z&nbsp;řečových signálů pacientů trpících Parkinsonovou chorobou. Vedl 3 úspěšné absolventy doktorského studia jako školitel specialista. V&nbsp;roce 2009 pedagogicky působil na University of Las Palmas na Kanárských ostrovech. Je garantem celé řady předmětů všech stupňů studia. Je autorem nebo spoluautorem více než 50 článků vedených v&nbsp;databázi Web of Science.</p>

Docent

doc. Ing. Jan Švihlík, Ph.D.

<p class="font_8" style="font-size: 18px; letter-spacing: 0.02px; line-height: 1.58">Absolvoval na VŠCHT Praha bakalářské studium v&nbsp;oboru Chemie a&nbsp;chemické technologie a&nbsp;magisterské studium v&nbsp;oboru Chemické inženýrství a&nbsp;bioinženýrství. v&nbsp;roce 2018 zakončil své doktorské studium oboru Aplikovaná matematika na VŠCHT Praha obhájením dizertační práce zabývající se modelováním vícefázových proudění. V&nbsp;současné době je odborným asistentem na Ústavu matematiky, informatiky a kybernetiky VŠCHT Praha a&nbsp;vědeckým pracovníkem Ústavu termomechaniky AV ČR. Ve svém výzkumu se zaměřuje zejména na aplikace numerické matematiky v&nbsp;technických vědách. Intenzivně spolupracuje s&nbsp;několika výzkumnými skupinami z&nbsp;Ústavu chemického inženýrství VŠCHT Praha, Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, laserového výzkumného centra HiLASE, Technické univerzity v&nbsp;Berlíně či Kyung Hee University v&nbsp;Jižní Koreji. Mezi své úspěchy počítá skutečnost, že doposavad byly všechny jím vedené či konzultované absolventské práce obhájeny s&nbsp;hodnocením&nbsp; a&nbsp;že se svými studenty cyklo-koloběžně dorazil z&nbsp;Prahy do Vídně.</p>

Odborný asistent

Ing. Martin Isoz, Ph.D.

<p class="font_8" style="font-size: 18px; letter-spacing: 0.02px; line-height: 1.58">Vystudovala na Matematicko-Fyzikální fakultě Univerzity Karlovy obor Pravděpodobnost a&nbsp;matematická statistika. V&nbsp;současné době pracuje jako odborná asistentka na Ústavu matematiky, informatiky a kybernetiky VŠCHT a&nbsp;je členkou výzkumné skupiny Pravděpodobnost a&nbsp;stochastická analýza. V&nbsp;odborném výzkumu se zabývá prostorovou statistikou a&nbsp;prostorovým modelováním náhodných množin.</p>

Odborný asistent

Mgr. Markéta Zikmundová, Ph.D.

<p class="font_8" style="font-size: 18px; letter-spacing: 0.02px; line-height: 1.58">Absolvent VŠCHT v&nbsp;Praze v&nbsp;oboru Automatizované systémy řízení chemických a&nbsp;potravinářských výrob (1995), doktorské studium v&nbsp;oboru Technická kybernetika zakončil dizertační prací na téma znalostního řízení biotechnologických procesů. v&nbsp;roce 2019 habilitoval v&nbsp;oboru Řízení strojů a&nbsp;procesů. V&nbsp;současné době je docentem na Ústavu matematiky, informatiky a kybernetiky VŠCHT Praha, kde se věnuje problematice řízení a&nbsp;monitorování biotechnologických procesů, zejména s&nbsp;využitím metod umělé inteligence. k&nbsp;jeho dalším odborným zájmům patří i&nbsp;mezioborové aplikace geografických informačních systémů pro zpracování a&nbsp;analýzu prostorových dat. Je garantem řady předmětů z&nbsp;oblasti aplikované umělé inteligence a&nbsp;řízení procesů pro české i&nbsp;zahraniční studenty a&nbsp;také garantem navazujícího magisterského studijního programu Datové inženýrství v&nbsp;chemii. Je autorem či spoluautorem více než 50 odborných publikací (články publikované v&nbsp;zahraničních vědeckých časopisech nebo sbornících, knihy).</p>

Docent

doc. Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D.

bottom of page