top of page

doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D.

Docent

V roce 2007 vystudoval na Univerzitě Pardubice obor Řízení technologických procesů, disertační práci na téma Prediktivní řízení reaktorové pece obhájil tamtéž v roce 2010. Následně začal působit na VŠCHT Praha, jako odborný asistent se zaměřením na metody analýzy dat. V roce 2017 se habilitoval v oboru Řízení strojů a procesů na Fakultě aplikované informatiky UTB ve Zlíně. V současné době působí jako vedoucí Výzkumné skupiny optimalizace a kybernetiky, která se zaměřuje na využití informatiky a kybernetiky v klinické praxi, především ve včasné diagnostice vzácných onemocnění. Je garantem celé řady předmětů zaměřených na řízení procesů či sběr a analýzu dat. Byl školitelem celkem více než dvaceti obhájených bakalářských a diplomových prací a dvou disertačních prací. Spolupracuje s celou řadou domácích i zahraničních pracovišť, především Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha, ČVUT v Praze, Slovenská Technická Univerzita Bratislava či Indian Institute of Technology v Roorkie.

bottom of page