top of page

Numerické metody

Předmět Vás seznámí se základními numerickými metodami aplikované matematiky, které tvoří základ složitějších metod používaných v praxi pro vědecko-technické výpočty a simulace. Naučíte se aproximovat funkce, jejich derivace nebo počítat přibližně integrály. Ukážeme si metody pro přibližné řešení lineárních a nelineárních algebraických rovnic a hlavně metody pro řešení obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic popisujících chemické či fyzikální děje. Naučíte se formulovat problémy a následně je numericky řešit a ověřovat správnost těchto řešení. V závěrečném projektu si vyzkoušíte samostatné řešení aplikačního problému některou z numerických metod včetně softwarového zpracování.

bottom of page